Peter Burmeister

Prof. Dr. rer.nat. Peter Burmeister
Room: S2 15/206 (Secretary's office)
Tel.: (x49-6151) 16-4686 (Secretary), Fax 16-3317
E-mail: burmeister@mathematik.tu-darmstadt.de
Postadresse: Arbeitsgruppe 1, Fachbereich Mathematik, Technische Universität Darmstadt (Engl.: Darmstadt University of Technology), Schloßgartenstraße 7, D-64289 Darmstadt.

Zurück zur Forschungsbereichseite .


Kommentare an: burmeister@mathematik.tu-darmstadt.de (P. Burmeister)

04.05.2002