International Research Training Group 1529

Mathematical Fluid Dynamics

Speakers

  • Karoline Disser, Berlin
  • Daoyuan Fang, Hangzhou
  • Vu Hoang, Houston
  • Jinkai Li, Hong Kong
  • Cecilia Mondaini, Providence
  • Huy Nguyen, Hanoi
  • Yoshihiro Shibata, Tokyo
  • Edriss Titi, College Station